Животни

Животното е организирано живо същество, притежаващо сетивност и способност за волеви движения и размножаване. Всички животни дишат.

Има едноклетъчни организми, които притежават характерните признаци на животните. Всички животни са изградени от еукариотни клетки (клетки, в които генетичният материал е организиран във вътреклетъчни мембранно-ограничени структури, наречени ядра). В процеса на еволюция клетките се диференцират, образувайки различни тъкани (епителна, съединителна, мускулна, нервна), а те от своя страна формират съответно органи и системи. Образувание на извънклетъчния матрикс, посредством калцифицирането му, са спикулите, черупките и костите. Животинският свят се обозначава също като „фауна“. Най-много представители има животинският клас насекоми.

Животните дишат, като приемат кислород от околната среда и отделят въглероден двуокис.

Разделения (таксони) при класифицирането на животните:

 • Тип (Phylum)
 • Клас (Classis)
 • Разред (Ordo)
 • Семейство (Familia)
 • Род (Genus)
 • Вид (Species)


Всички таксони могат да имат междинни подразделения (слага се представката под- или над-). Например: подклас, надразред, надсемейство, подвид и т.н.

Типове животни

Някои от по-известните типове животни:

 • Мешести Cnidaria с радиална симетрия
 • Гребенести Coelenterata
 • Плоски червеи Plathelmintes (~ 5 000 вида) с класове: Ресничести; Смукалници; Тении
 • Кръгли червеи Nematoda (~ 20 000 вида)
 • Прешленести червеи Annelida (~ 15 000 вида) с класове: Многочетинести; Малочетинести; Пиявици
 • Мекотели Mollusca с класове: Миди; Коремоноги; Главоноги
 • Членестоноги Arthropoda (~1 100 000 вида) с класове: Ракообразни; Паякообразни; Насекоми; Многоножки;
 • Иглокожи (Бодлокожи) Echinodermata
 • Хордови Chordata с класове: Риби; Земноводни; Влечуги; Птици; Бозайници; и др.

Красиви снимки на животни