Земноводни

Една от най-характерните особености е, че по своя начин на живот представителите му са свързани както с водата, така и със сушата. Преминаването на живот и на сушата дава дълбок отпечатък върху общата организация на тези животни. Предполага се, че в късните фази на девонския период от историята на Земята някои от рибите ръкоперки са излезли на сушата. Причината, която е предизвикала напускането на водата като основна среда за живот, е следната. Знае се, че през девон се развива първата земна растителност. Успоредно с това се появяват и първите безгръбначни по сушата, в това число и насекомите. Буйната крайбрежна растителност падала във водните басейни, където загнивала и влошавала условията за дишане с хриле. Това е принуждавало живеещите в тези води двойно дишащи ръкоперки да използуват все повече и повече атмосферен кислород. Предполага се още, че нуждата от повече кислород е накарала тези риби да излизат извън басейна и да търсят повече и по-чиста вода. Решаващ фактор за задържането им на сушата е богатата хранителна база, за която по това време те не са имали никакви конкуренти.